xxxxx

古罗马金币

时间:2013-09-26 5016 字号:

          

                                     东罗马帝国金币

     

        公元前九十八年至十七年古罗马金币。

        

             公元一三八年至一六一年罗马钱币,镶有链坠。

       

                公元一八零年至一九二年的古罗马金币。

       

               公元一九三年至二一一年铸造的罗马古金币。

        

        公元一九八至二一七年罗马金币,极罕有,约值七万港元

       

        公元三零六年至三一二年的罗马金币,价值约三十万港元。

       

                 四九一年至五一八年罗马金币,罕有。

        

              公元二世纪罗马金币,罕有

          

                     公元三世纪末期罗马金币。

         

                       公元六世纪罗马金币。

          

                     一七九七年罗马纪念金币,罕有